انجمن چشم پزشکی کرمانشاه

انجمن چشم پزشکی کرمانشاه، انجمنی غیر انتفاعی و دارای شخصیتی حقوقی است که رئیس هیئت مدیره، نماینده قانونی انجمن است و این انجمن صرفاً در زمینه­های علمی، تحقیقاتی، تخصصی و فنی فعالیت می­نماید و اعضای این انجمن، به نام انجمن چشم پزشکی کرمانشاه حق انجام فعالیت دیگری (از جمله فعالیت های سیاسی، انتخاباتی و ...) را ندارند.

اهداف تشکیل انجمن چشم پزشکی

1- ایجاد ارتباط علمی، فنی، تحقیقاتی، آموزشی و تبادل نظر بین محققان و متخصصان رشته چشم پزشکی و سایر کارشناسان رشته های مرتبط مانند اپتومتری و ...

2- همکاری با وزارتخانه، دانشگاه علوم پزشکی و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی در امور درمانی، آموزشی و پژوهشی.

3- کمک به ارتقاء کیفی ارائه خدمات درمانی، آموزشی و پژوهشی در رشته تخصصی و فوق تخصصی چشم.

4- برگزاری سمینارها و گردهمایی های تخصصی و فوق تخصصی در رشته چشم در حیطه شهرستان کرمانشاه و شهرستان­های تابعه.

5- کمک به آموزش های مداوم اعضای انجمن چشم پزشکی کرمانشاه در حیطه استانی، کشوری و بین المللی.

6- تهیه، تدوین و انتشار نشریات علمی.

7- ایجاد زمینه مناسب جهت انجام پژوهش های علمی در رشته چشم با راه اندازی مرکز تحقیقات چشم پزشکی در بیمارستان امام خمینی (ره).

8- مشارکت در تشکیل شورای انجمن های علمی گروه پزشکی ایران و برنامه ریزی امور مرتبط با آن.

9- جلب حمایت­ نهادهای بین المللی برای انجام فعالیت های درمانی، علمی و پژوهشی در عرصه ملی و در چارچوب ضوابط جاری کشور.

10- راه اندازی بیمارستان و یا کلینیک وابسته به انجمن چشم پزشکی.

11- کمک به توسعه توریست درمانی و درمان بیماران ارجاعی از کردستان عراق.